• Slider Image

ALGEMENE VOORWAARDEN

De titel diëtist is een bij wet beschermde titel

Deze titel diëtist mag alleen worden gevoerd na afronding van een erkende vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld voedingsdeskundigen en gewichtsconsulten, die vaak alleen een cursus hebben gevolgd voor de begeleiding bij afvallen. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. De diëtist van Food Enough is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Afspraak
Indien bij verhindering de afspraak niet tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Privacy
Als diëtist zijn we gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften van de persoonsregistratie. Dit houdt in dat alles wat u met de diëtist bespreekt vertrouwelijk wordt behandeld en dat de gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt, tenzij hier toestemming voor is gegeven door de cliënt. Wel ontvangt de verwijzer en/of huisarts een schriftelijke rapportage aan het begin en eind van de begeleiding.

Betaling
Er wordt verzocht het factuur bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar het rekeningnummer zoals vermeld staat op de factuur. De eerste herinneringsbrief is kosteloos. Bij de tweede herinneringsbrief zal de vordering worden verhoogd met €5 als bijkomende administratiekosten. Indien betaling uitblijft, zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben, dan hoop ik er in eerste instantie op om er samen met u uit te komen. U kunt daarvoor een afspraak maken met Daniëlle de Roode, via het volgende telefoonnummer: 06-29006362. Mochten we niet tot een oplossing komen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerstelijnszorg.